Mitä ryhmäcoaching on?

MÄÄRITELMÄ

Ryhmäcoaching on yksilöcoachingia ryhmässä toteutettuna. Tavoitteet ovat jokaisen coachattavan henkilökohtaisia kehitystavoitteita, joihin pureudutaan sekä henkilökohtaisissa että ryhmätapaamisissa. Kuten yksilöcoachingissa, ryhmäcoaching tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pysähtyä, reflektoida ja pohtia ääneen omaa ajattelua ja käyttäytymistä. Yksilöcoachingin lisänä ryhmässä tapahtuva coaching tuo mukaansa mahdollisuuden hyödyntää tiedon ja kokemuksen jakamista samankaltaisissa tehtävissä toimivien osallistujien kesken.

Ryhmäcoachingia hyöynnetään usiemmiten esihenkilö- sekä executivetason rooleissa toimivien kehittymisen tukena. Coach ohjaa coachattavia kohti heidän tavoitettaan, auttaa pitämään ryhmäkeskustelujen fokuksen käsiteltävässä aiheessa sekä kannustaa jokaista coachattavaa sekä yksilöinä että ryhmänä hyödyntämään  ryhmän mukanaan tuomaa tietoa, taitoa ja kokemusta.

Coaching tarjoaa ratkaisukeskeisen kehittymisen ja oppimisen tilan, jonka ytimessä on luottamus coachattavan kasvun potentiaaliin sekä kykyyn löytää ratkaisut kehityksen polulla eteen tuleviin haasteisiin.

Ryhmäcoaching voidaan toteuttaa teemamuotoisena, jolloin ryhmän kanssa on ennalta sovittu ryhmätapaamisissa keskusteltavista teemoista. Ryhmätapaamisissa coachattavat pääsevät harjoittelemaan teemoihin liittyvää osaamista, kuten valmentavaa vuorovaikutustaitoa.

Ryhmäcoaching prosessi voidaan käynnistää jokaisen osallistujan osalta arviointimenetelmällä, joka mittaa esim. johtajuusidentiteettiä (360 arvio), työmotivaatiota, työpersoonallisuutta ja potentiaalia.

PROSESSIESIMERKKI

 • Aloitustapaaminen
 • Henkilökohtaiset tapaamiset henkilökohtaisen tavoitteen ja muutoksen tarpeen sanoittamiseen
 • 5-6 ryhmätpaamista, joiden aikana jokaiselle coachattavalle luodaan aika ja tila reflektoida omaa kehittymisen tarvettaan ja toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Ryhmätapaamisissa voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka syventävät coachattavan ymmärtämisen tasoa ja laajentavat näkökulmaa.
 • Teemamallisessa ryhmäcoachingissa on mahdollisuus harjoitella yhteisiksi tavoitteisiksi määriteltyjä taitoja. Esimerkkinä tästä coaching keskustelut, joissa osallistujat itse pääsevät harjoittelemaan valmentavan vuorovaikutuksen taitoja.
 • Prosessi päättyy henkilökohtaisiin tapaamisiin, joiden aikana todennetaan henkilökohtaisen tavoitteen saavuttaminen.
 • Seurantatapaaminen 6kk jälkeen prosessin päättymisestä.

Ryhmäcoaching Johtajuuspuhetta

Ryhmäcoachingin hyödyt

 • Toteutettuna yrityksen sisäisenä coachauksena, systeeminen vaikuttavuus organisaatiossa, esim. eri liiketoiminta-alueiden välisen yhteistyön kehittyminen
 • Kokemuksellinen oppiminen
 • Vertaiscoachingmahdollisuus
 • Yhteisöllinen tuki ja psykologisesti turvallinen kehittymisen ympäristö
 • Kustannustehokkuus

Kts. lisäksi yksilölliset hyödyt kohdasta Yksilöcoaching