Mitä yksilöcoaching on?

Määritelmä

Yksilöcoaching tukee tavoitteellisen itsensä kehittämisen taitoja. Se tukee henkilökohtaista kasvua ja ammatillista kehittymistä. Coaching tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pysähtyä, reflektoida ja pohtia ääneen omaa ajattelua ja käyttäytymistä. Coachin tehtävänä on kuljettaa prosessia tavoitteen suunnassa, luoda luottamuksellinen ja turvallinen kehittymisen ympäristö, kannustaa, antaa palautetta ja haastaa coachattavan mahdollisia kehittymistä rajoittavia uskomuksia. Coachattavan aito halu itsensä kehittämiseen ja toimintatapojen muuttamiseen on edellytyksenä coachingin onnistumiselle. Coachattava tarvitsee riittävät voimavarat oppimiseen ja muutoksien toimeenpanoon.

Prosessi

Prosessin aikana coach auttaa asiakastaan lunastamaan vastuun omasta tilanteestaan ja etenemisestään. Coaching on ratkaisukeskeistä, jossa perususkomuksena on, että asiakas kykenee itse löytämään ratkaisuja haasteeseensa.

 • Kolmikantakeskustelu prosessille asetettavasta kehittymisen tavoitteesta (Coachattava - Coachattavan lähijohtaja – Coach) ja mittareista, joilla tavoiteltavaa kehittymistä voidaan mitata.
 • 5-9 henkilökohtaista tapaamista joko kasvokkain tai etäyhteydellä.
 • Coachattava asettaa jokaiselle keskustelulle tavoitteen, joka auttaa häntä ylätavoitteen saavuttamisessa.
 • Prosessiin voidaan liittää harjoituksia ja pohdintatehtäviä, jotka auttavat coachattavaa eteenpäin.
 • Kolmikantakeskustelu prosessin päätyttyä kehittymisen todentamiseksi.
 • Seurantatapaaminen 6kk jälkeen prosessin päättymisestä.

Yksilöcoaching Johtajuuspuhetta

Missä tilanteessa yksilöcoachingista on hyötyä? - Esimerkkejä

 • Uuden suunnan tai seuraavan ura-askeleen löytäminen
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen
 • Kehitys- ja tulostavoitteen saavuttaminen
 • Oman johtajuusidentiteetin hahmottaminen
 • Ongelmaratkaisutaidon kehittyminen
 • Vuorovaikutustaitojen kehittyminen
 • Päätöksentekokyvyn kehittyminen
 • Positiiviset vaikutukset elämän eri osa-alueiden tasapainoon
 • Toimeenpanotaidon kehittyminen
 • Priorisointikyvyn kehittyminen

Coachingin hyödyt

 • Omien vahvuuksien ja osaamisen sanoittaminen
 • Oman potentiaalin käyttöönotto
 • Kehitys- ja tulostavoitteen saavuttaminen
 • Oman ammatti-identiteetin vahvistaminen
 • Itsetuntemuksen kehittyminen
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen
 • Johtajuustaitojen kehittyminen
 • Kestävien ratkaisujen löytäminen
 • Konfliktitilanteiden hallintataitojen kehittyminen
 • Positiiviset muutokset asenteessa ja motivaatiossa
 • Itseluottamuksen kehittyminen
 • Vastuuntunnon ja sitoutumisen vahvistuminen
 • Muutosmyönteisen asenteen kehittyminen
 • Kehitystä rajoittavien uskomusten tunnistaminen ja niistä irroittautuminen
 • Resilienssitaitojen kehittyminen